ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการวันเข้าพรรษาตำบลชะมวง
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน ได้กำหนดจัดโครงการวันเข้าพรรษาตำบลขะมวง ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2554 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบล ได้ร่วมมือกันสืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้มั่นคงสืบทอดต่อกันไป โดยมีกำหนดการดังนี้


                   กำหนดการจัดงานวัจเข้าพรรษาตำบลชะมวง


                       วันที่ 12-14 กรกฏาคม 2554


                         ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง


วันที่ 12 กรกฏาคม 2554


เวลา 08.00 - 09.00 น.    ประชาชนพร้อมกันบริเวณสถานที่ทำบุญตักบาตร 


                                   (อบต.ชะมวง)


เวลา 09.00 - 10.00 น.    พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง


เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   -ประธานในพิธีเดินทางมาถึง


                                   -พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์


                                   -พิธีเปิด


วันที่ 13 กรกฏาคม 2554


เวลา 09.00น. เป็นต้นไป  ตกแต่งต้นเทียนพรรษา และจัดตกแต่รถแห่เทียนพรรษา


วันที่ 14 กรกฏาคม 2554


เวลา 08.00 - 09.00 น.  ประชาชนพร้อมกัน ณ อบต.ชะมวง


เวลา 09.00 - 10.00 น.  พิธีปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา ไปยังวัดต่าง ๆ


                                 - วัดหรังแคบ


                                 - วัดล้อ


                                 - วัดท้ายวัง


                                 - วัดพิกุลทอง


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กรกฏาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 653 คน