ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศอำเภอควนขนุน เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 ส.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่องการปิดเรียนกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหยีใน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 ก.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 ก.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
10 มิ.ย. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
07 มิ.ย. 2564
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 มิ.ย. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 มิ.ย. 2564
8 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 พ.ค. 2564
9 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง การฉีดวัคซืน หยุดเชื้อ เพื่อพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
17 พ.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
13 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19