ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคำขอรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีเกษตรกรผู้รับที่ดินถึงแก่ความตาย ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 ม.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
11 ม.ค. 2565
3 ประกาศอำเภอควนขนุน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
23
22 ธ.ค. 2564
4 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กา ดาวน์โหลดเอกสาร
64
08 ต.ค. 2564
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
06 ต.ค. 2564
6 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
06 ต.ค. 2564
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 ต.ค. 2564
8 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 ต.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
23 ก.ย. 2564
10 ประกาศอำเภอควนขนุน เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20