ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
22 ก.ค. 2563
92 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
22 ก.ค. 2563
93 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
08 ก.ค. 2563
94 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
08 ก.ค. 2563
95 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
29 พ.ค. 2563
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่องการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลการะทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
21 พ.ค. 2563
97 ประกาศ เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
19 พ.ค. 2563
98 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
24 เม.ย. 2563
99 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
24 เม.ย. 2563
100 มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
23 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23