ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
24 ม.ค. 2563
112 รายงานผลการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
17 ม.ค. 2563
113 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
07 ม.ค. 2563
114 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
07 ม.ค. 2563
115 คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
97
06 ม.ค. 2563
116 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
06 ม.ค. 2563
117 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
104
06 ม.ค. 2563
118 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
06 ม.ค. 2563
119 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
06 ม.ค. 2563
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
27 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23