ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
134
28 มิ.ย. 2562
132 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปี 2561 - 25864) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
27 มิ.ย. 2562
133 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
144
06 มิ.ย. 2562
134 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
09 เม.ย. 2562
135 รายงานแสดงผลการดำเนินงานราย ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
09 เม.ย. 2562
136 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
10 ม.ค. 2562
137 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
10 ม.ค. 2562
138 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
24 ธ.ค. 2561
139 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษี ประจำปี 2562 ภายในเวลาท่ี่กฎหมายกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
151
12 ธ.ค. 2561
140 การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
166
28 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23