ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
12 ต.ค. 2561
142 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
02 ต.ค. 2561
143 ประการหลักเกณฑ์อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
19 ก.ย. 2561
144 โครงการบ้านเรือนสะอาด ชะมวงน่าอยู่ ผู้คนปลอดโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
147
27 พ.ค. 2561
145 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
24 เม.ย. 2561
146 รายงานแสดงผลการดำเนินงานราย ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
24 เม.ย. 2561
147 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
142
14 เม.ย. 2561
148 การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
164
22 ก.พ. 2561
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
14 ก.พ. 2561
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
18 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23