ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 พ.ย. 2564
22 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
30 พ.ย. 2564
23 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 พ.ย. 2564
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
29 ต.ค. 2564
25 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียนเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 ต.ค. 2564
26 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
29 ต.ค. 2564
27 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กา ดาวน์โหลดเอกสาร
128
08 ต.ค. 2564
28 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
06 ต.ค. 2564
29 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
06 ต.ค. 2564
30 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23