ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 ต.ค. 2564
32 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ก.ย. 2564
33 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ก.ย. 2564
34 ประชาสัมพันธ์โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
23 ก.ย. 2564
35 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
31 ส.ค. 2564
36 ประกาศอำเภอควนขนุน เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
10 ส.ค. 2564
37 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 ก.ค. 2564
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่องการปิดเรียนกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหยีใน ดาวน์โหลดเอกสาร
122
22 ก.ค. 2564
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
19 ก.ค. 2564
40 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
10 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23