ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
27 ต.ค. 2563
82 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
27 ต.ค. 2563
83 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
07 ต.ค. 2563
84 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
07 ต.ค. 2563
85 เอกสารประชาสัมพันธ์การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
129
01 ต.ค. 2563
86 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
166
21 ส.ค. 2563
87 รายชื่อผู้รับสิทธิเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (กลุ่มเปราะบาง)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับเงินสด) ดาวน์โหลดเอกสาร
309
23 ก.ค. 2563
88 รายชื่อผู้รับสิทธิเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (กลุ่มเปราะบาง) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เข้าบัญชี) ดาวน์โหลดเอกสาร
272
23 ก.ค. 2563
89 รายชื่อผู้รับสิทธิเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (กลุ่มเปราะบาง) เบี้ยความพิการ (เงินสด) ดาวน์โหลดเอกสาร
265
23 ก.ค. 2563
90 รายชื่อผู้รับสิทธิเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (กลุ่มเปราะบาง) เบี้ยความพิการ (เข้าบัญชี) ดาวน์โหลดเอกสาร
267
23 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23